SERVICE COMES FIRST

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat. Nam consequat diam nec leo rutrum tempus.

GET A QUOTE

Call to Action Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat. Nam consequat diam nec leo rutrum tempus.

Sanasto
Auditointi: Järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jolla hankitaan auditointinäyttöä ja arvioidaan sitä objektiivisesti, jotta voidaan määrittää, missä määrin sovitut auditointikri-teerit täyttyvät. Huom1: Auditointi voi olla sisäinen auditointi (ensimmäisen osapuolen suorittama) tai ulkoinen audi-tointi (toisen tai kolmannen osapuolen suorittama). Se voi olla myös yhdistetty auditointi (jossa auditoidaan samanaikaisesti useampia johtamisen alue). Huom2: Organisaatio itse suorittaa sisäisen auditoinnin tai ulkopuolinen taho suorittaa sen organisaa-tion puolesta. Huom3: Käsitteet auditointinäyttö ja auditointikriteerit on määritelty standardissa 19011. Huom4: Auditoinnin perusajatus on, että kohteen vaatimustenmukaisuuden määrittävät jonkin menettelyn mukaisesti sellaiset henkilöstön jäsenet, jotka eivät vastaa auditoitavasta kohteesta. Huom5: Sisäinen auditointi voidaan suorittaa johdon katselmusta ja muita sisäisiä tarkoituksia varten ja se voi muodostaa perustan organisaation omaehtoiselle vaatimustenmukaisuusvakuutukselle. Riippumattomuus voidaan osoittaa sillä, että auditoitava toiminto ei kuulu auditoijana toimivan henkilön omaan vastuualueeseen. Ulkoisiin auditointeihin kuuluvat toisen ja kolmannen osapuolen suorittamat auditoinnit. Toisen osapuolen auditointeja suorittavat osapuolet, joiden edut liittyvät organisaatioon, kuten asiakkaat tai heitä edustavat henkilöt. Kolmannen osapuolen auditointeja suorittavat ulkopuoliset riippumattomat auditointiorganisaatiot, kuten vaatimustenmukaisuuden sertifiointeja tarjoavat organisaatiot tai valtion virastot. Huom6: Tämä on yksi ISOn hallintajärjestelmästandardien yleisrakenteen yhteisistä termeistä ja keskeisistä määritelmistä.
Dokumentoitu tieto: Tieto, jota organisaatiolla on tarve hallita ja ylläpitää, sekä tietoväline, joka tiedon sisältää.
Häiriö: Odotettu tai odottamaton häiriötilanne, joka aiheuttaa suunnittelemattoman negatiivisen poikkeaman tuotteiden ja palveluiden organisaation tavoitteiden mukaisessa toiminnassa.
Isku: Tavoitteisiin vaikuttavan häiriön tulos.
Häiriötilanne: Tapahtuma, joka voi olla tai saattaa johtaa häiriöihin, tuhoon, hätätilanteeseen tai kriisiin
Korjaava toimenpide: Toimenpide, jolla poistetaan poikkeaman syyt ja estetään poikkeaman toistuminen. (Yksi ISO:n hallintajärjestelmästandardien yleisrakenteen yhteisistä termeistä ja keskeisistä määritelmistä.)
Liiketoiminnan jatkuvuus: Organisaation kyky jatkaa tuotteiden ja palvelujen toimittamista hyväksyttävissä olevalla aikavälillä ja ennalta määritellyllä kapasiteetillä häiriön jälkeen.
Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma: Dokumentoitu tieto, joka ohjaa organisaatiota reagoimaan häiriöön ja palautumaan sekä jat-kamaan ja palauttamaan tuotteiden ja palvelujen toimittamisen liiketoiminnan jatkuvuutta koskevien tavoitteiden mukaisesti.
Liiketoiminnan vaikutusanalyysi BIA: Prosessi, jossa analysoidaan häiriön vaikutuksia organisaatioon ajan kuluessa. Tuloksena saa-daan liiketoiminnan jatkuvuutta koskevien vaatimusten toteamus sekä niiden perustelut.
Organisaatio: Henkilö tai henkilöryhmä, jolla on toimintoja, joihin liittyy vastuita, valtuuksia ja vuorovaikutussuhteita ja joilla se pyrkii saavuttamaan tavoitteensa.
Poikkeama: Vaatimuksen täyttymättä jääminen.
Toiminto: Yhden tai useamman tehtävän joukko, jolla on määritelty tuotos.
Vaikuttavuus: Se, missä määrin suunnitellut toiminnot toteutetaan ja suunnitellut tulokset saavutetaan.

RESIDENTIAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat. Nam consequat diam nec leo rutrum tempus.

corporate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat. Nam consequat diam nec leo rutrum tempus.

installation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat. Nam consequat diam nec leo rutrum tempus.

Quick Response

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Locally Owned

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Certified Technicians

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Money-Back Garuntee

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Fully Stocked Trucks

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

5-Star Rating

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Quick Response

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Locally Owned

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Certified Technicians

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Money-Back Garuntee

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Fully Stocked Trucks

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

5-Star Rating

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat consequat tempus.

Because People Come First

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat.

Hear From Your Neighbors

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur mollis ante non volutpat. Nam diam nec leo rutrum tempus. Nulla accumsan eros nec sem tempus scelerisque.”

Larry Peters

Position / Title
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur mollis ante non volutpat. Nam diam nec leo rutrum tempus. Nulla accumsan eros nec sem tempus scelerisque.”

Lisa Burke

Position / Title
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur mollis ante non volutpat. Nam diam nec leo rutrum tempus. Nulla accumsan eros nec sem tempus scelerisque.”

Josh Hansen

Position / Title

BRYAN CLARKSON

CO-FOUNDER/CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat. Nam consequat diam nec leo rutrum tempus. Nulla accumsan eros nec sem tempus scelerisque. Morbi tincidunt risus magna, posuere lobortis felis. Donec at vehicula risus. Cras vel sollicitudin ipsum. Etiam tincidunt placerat enim, a rhoncus eros sodales ut.

RYAN HOLTZ

CO-FOUNDER/CFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat. Nam consequat diam nec leo rutrum tempus. Nulla accumsan eros nec sem tempus scelerisque. Morbi tincidunt risus magna, posuere lobortis felis. Donec at vehicula risus. Cras vel sollicitudin ipsum. Etiam tincidunt placerat enim, a rhoncus eros sodales ut.

WE’RE HERE TO HELP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur tincidunt mollis ante non volutpat. Nam consequat diam nec leo rutrum tempus.